ita 2566 web

banner social1003

03

วันนี้ 29 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลเวียงตาล ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเทศบาลเวียงตาล โดย คณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย นายประเวศ โนอ้าย สมาชิกสภาเทศบาล นายสมพล อินตามา, นายประเสริฐ ตาคำแปง ผู้นำชุมชน นำโดย กำนันตำบลเวียงตาล นายสุพรรณ เป็งทราย ประชาชนในพื้นที่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการนำโดย นายวุฒิพล มณฑาทอง ปลัดเทศบาลตำบลเวียงตาล ร่วมพัฒนา ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่อาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบอาคาร เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดการเรียนการสอบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้เทศบาลขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้สำเร็จเป็นไปด้วยดีครับ #โรงเรียนดีใกล้บ้าน #โรงเรียนเทศบาลเวียงตาล #เทศบาลตำบลเวียงตาล #ประชาสัมพันธ์_เทศบาลเวียงตาล

 

03

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่8 บ้านแม่ตาลน้อย และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านปางปง-ปางทราย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงตาล ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (ค่าขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2567งนี้เทศบาลขอขอบคุณท่านผู้นำชุมชนที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่เป็นอย่างดียิ่งครับ #จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย #งานประชาสัมพันธ์_เทศบาลเวียงตาล

 

03

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่7 บ้านทุ่งเกวียน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงตาล ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (ค่าขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ทั้งนี้เทศบาลขอขอบคุณท่านผู้นำชุมชนที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่เป็นอย่างดียิ่งครับ #จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย #งานประชาสัมพันธ์_เทศบาลเวียงตาล

 

03

เทศบาลออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (ค่าขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2567 บ้านห้วยเรียน) วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่7 บ้านห้วยเรียนงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงตาล ออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (ค่าขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ทั้งนี้เทศบาลขอขอบคุณท่านผู้นำชุมชนที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่เป็นอย่างดียิ่งครับ #จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย #งานประชาสัมพันธ์_เทศบาลเวียงตาล

 

 

01

วันนี้ 23 ตุลาคม 2566 ณ ลานพระบรมรูปพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร เทศบาลตำบลเวียงตาล นำโดย นายนรินทร์ จินะ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล ได้รับมอบหมายจาก นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นางปริศนา กิติธะนะ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาววรางคณา ไชยเมืองชื่น ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา พร้อมด้วยส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้มีพระราชสมัญญานาม “สมเด็จพระปิยมหาราช” อันหมายถึง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน โดยมีนายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานในพิธี #ปิยมหาราชรำลึก #งานประชาสัมพันธ์_เทศบาลตำบลเวียงตาล

 

01

วันนี้ 22 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงตาล นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย นายนรินทร์ จินะ รองนายกเทศมนตรี นายวุฒิพล มณฑาทอง ปลัดเทศบาลตำบลเวียงตาล นางสาววรางคณา ไชยเมืองขื่น ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน คณะครู ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลเวียงตาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมแจ้งแนวทางการบริหารงานของคณะผู้บริหาร เพื่อสร้างสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอนสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ยังชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และแจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ผ่านมา อีกด้วย #โรงเรียนดีใกล้บ้าน #โรงเรียนเทศบาลเวียงตาล #เทศบาลตำบลเวียงตาล #ประชาสัมพันธ์_โรงเรียนเทศบาลเวียงตาล #ประชาสัมพันธ์_เทศบาลตำบลเวียงตาล

6