นางสาวิตตรี ศรีทิพย์วงศ์ ผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเกวียน เข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561
: ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 

 

 

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร"ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  ประจำปี 2560

 

 

 

นายทศพล ปินใจ ได้รับมอบเข็มรับมอบเข็มเชิดเกียรติผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ประจำปี 2560

 

รางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2558
นางนฤมล  อุตมะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทราย
ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 

 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล ได้รับรางวัล เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอดีเด่น จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

 

รางวัลศูนย์อปพร.ดีเด่นประจำปี 2558
 

 

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558

 

รางวัลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

นายกฤษณะ ปู่กอง
 

 

 

หน่วยปฏิบัติการดีเด่นระดับจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2559

หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.เวียงตาล

ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต 

ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปี 2557