"เยาวชนกู้ชีพ"
 
จากสภาพลักษณะภูมิประเทศของตำบลเวียงตาล ประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขาสลสับซับซ้อนมีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งขาติ คือป่าสงวนแห่งชาติฝั่งขวาของแม่น้ำวังและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของอำเภอห้างฉัตร อันได้แก่ลำน้ำแม่ตาล ซึ่งจากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวฯ
 

แผนที่แสดงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลซึ่งอยู่ในพื้นที่ อบต.เวียงตาล
 


ภาพบรรยากาศอุทธยานแห่งชาติดอยขุนตาล

ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่
 
เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภัยธรรมชาติในทุกฤดู อันได้แก่ ฤดูร้อน ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม อัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า ฤดูฝนประสบปัญหาอุทกภัย ดินถล่มและวาตภัย ฤดูหนาว ประสบปัญหาภัยหนาว เป็นต้น
 
 
ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ตำบลเวียงตาล
ลำน้ำแม่ตาลแห้งในฤดูร้อน
 
 
ภาพเหตุไฟป่าในพื้นที่ในฤดูแล้ง และการออกปฏิบัติงาน

 

 

ตลอดจนมีเส้นทางคมนาคมสายหลัก ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 สายลำปาง-เชียงใหม่ตัดผ่าน จึงทำให้เกิดอุบัติภัยทางถนนอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และอันตรายที่เกิดจากภัยธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล จึงได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยและการเตรียมความพร้อม เพื่อให้การปฏิบัติเมื่อมีเหตุสาธารณภัยขึ้น ลดอันตรายและความสูญเสียให้มากที่สุด จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ตำบลเวียงตาลขึ้น และหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์อปพร.อบต.เวียตาล ในปี พ.ศ. 2551 ประกอบกับขณะนั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น การทะเลาะวิวาทการมั่วสุมและการลักเล็กขโมยน้อยอยู่เป็นประจำ
 
 
 
ปัญหาภัยอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลเวียงตาล

 

แผนที่แสดงตำแหน่งบ้านเครือข่ายแจ้งเหตุกรณีภัยพิบัติในพื้นที่ อำเภอห้างฉัตร

 

 
การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
 
 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจึงได้เกิดแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยรุ่นจากผู้ก่อปัญหาสังคมเป็นผู้สร้างสรรค์สังคม โดยการรวมพลังจิตอาสาและการมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ จึงได้เปิดรับสมัครสมาชิกของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย จากเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ เปิดเวที และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงพลังความสามารถโดยการช่วยเหลือสังคมด้วยจิตอาสา การช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ และการสร้างการยอมรับจากผู้ใหญ่ด้วยผลของการปฏิบัติงาน
 
ผลจากการดำเนินงาน “เยาวชน-กู้ชีพ”
นอกจากผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย อย่างทันท่วงทีและทั่วถึง เกิดการลดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และความรุนแรงจากการเจ็บป่วยแล้ว ยังทำให้ปัญหาวัยรุ่นในพื้นที่ลดน้อยลงเป็นอย่างมาก รวมไปถึงการต่อยอดสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนสมาชิกหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยให้ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น และช่องทางในการประกอบอาชีพและความก้าวหน้าในอนาคต ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ตลอดจนการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านอันจะเป้นกำลังสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการประสานความร่วมมือในชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย โดยอาศัยความเข้าใจของชุมชนและความเอื้ออาทรระหว่างผู้ใหญ่ให้แก่เด็ก ภายใต้ภาวะจำกัดด้านงบประมาณของ อบต.
 
ภาพการออกปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ศูนย์อปพร.อบต.เวียงตาล

 

 
"เยาวชนกู้ชีพ"
 
จากสภาพลักษณะภูมิประเทศของตำบลเวียงตาล ประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขาสลสับซับซ้อนมีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งขาติ คือป่าสงวนแห่งชาติฝั่งขวาของแม่น้ำวังและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของอำเภอห้างฉัตร อันได้แก่ลำน้ำแม่ตาล ซึ่งจากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวฯ
 

แผนที่แสดงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลซึ่งอยู่ในพื้นที่ อบต.เวียงตาล
 


ภาพบรรยากาศอุทธยานแห่งชาติดอยขุนตาล

ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่
 
เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภัยธรรมชาติในทุกฤดู อันได้แก่ ฤดูร้อน ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม อัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า ฤดูฝนประสบปัญหาอุทกภัย ดินถล่มและวาตภัย ฤดูหนาว ประสบปัญหาภัยหนาว เป็นต้น
 
 
ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ตำบลเวียงตาล
ลำน้ำแม่ตาลแห้งในฤดูร้อน
 
 
ภาพเหตุไฟป่าในพื้นที่ในฤดูแล้ง และการออกปฏิบัติงาน

 

 

ตลอดจนมีเส้นทางคมนาคมสายหลัก ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 สายลำปาง-เชียงใหม่ตัดผ่าน จึงทำให้เกิดอุบัติภัยทางถนนอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และอันตรายที่เกิดจากภัยธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล จึงได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยและการเตรียมความพร้อม เพื่อให้การปฏิบัติเมื่อมีเหตุสาธารณภัยขึ้น ลดอันตรายและความสูญเสียให้มากที่สุด จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ตำบลเวียงตาลขึ้น และหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์อปพร.อบต.เวียตาล ในปี พ.ศ. 2551 ประกอบกับขณะนั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น การทะเลาะวิวาทการมั่วสุมและการลักเล็กขโมยน้อยอยู่เป็นประจำ
 
 
 
ปัญหาภัยอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลเวียงตาล

 

แผนที่แสดงตำแหน่งบ้านเครือข่ายแจ้งเหตุกรณีภัยพิบัติในพื้นที่ อำเภอห้างฉัตร

 

 
การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
 
 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจึงได้เกิดแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยรุ่นจากผู้ก่อปัญหาสังคมเป็นผู้สร้างสรรค์สังคม โดยการรวมพลังจิตอาสาและการมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ จึงได้เปิดรับสมัครสมาชิกของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย จากเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ เปิดเวที และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงพลังความสามารถโดยการช่วยเหลือสังคมด้วยจิตอาสา การช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ และการสร้างการยอมรับจากผู้ใหญ่ด้วยผลของการปฏิบัติงาน
 
ผลจากการดำเนินงาน “เยาวชน-กู้ชีพ”
นอกจากผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย อย่างทันท่วงทีและทั่วถึง เกิดการลดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และความรุนแรงจากการเจ็บป่วยแล้ว ยังทำให้ปัญหาวัยรุ่นในพื้นที่ลดน้อยลงเป็นอย่างมาก รวมไปถึงการต่อยอดสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนสมาชิกหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยให้ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น และช่องทางในการประกอบอาชีพและความก้าวหน้าในอนาคต ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ตลอดจนการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านอันจะเป้นกำลังสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการประสานความร่วมมือในชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย โดยอาศัยความเข้าใจของชุมชนและความเอื้ออาทรระหว่างผู้ใหญ่ให้แก่เด็ก ภายใต้ภาวะจำกัดด้านงบประมาณของ อบต.
 
ภาพการออกปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ศูนย์อปพร.อบต.เวียงตาล