นางสุภาพร พุทธวงษ์
ตำแหน่ง:
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงตาล
ที่อยู่:
32/2 หมู่ที่ 1
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
ไทย
โทรศัพท์:
05-4338-675 ต่อ 101
โทรสาร:
05-4269-027
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
08-4362-2595
Send an Email
(ไม่จำเป็น)