05

โครงการพฤฒพลังเวียงตาล จัดรถรับส่งบริการจัดส่งส่งผู้พิการทำบัตรประจำตัวประชาชนที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร

05

โครงการพฤฒพลังเวียงตาลบริการ จัดรถรับส่งผู้ป่วยบ้านปางปง-ปางทรายเติมเลือด ส่งโรงพยาบาลห้างฉัตร จาก

05

โครงการพฤฒพลังเวียงตาล จัดรถรับส่งผู้ป่วยเป็นโรคไต ส่งโรงพยาบาลห้างฉัตรหมอนัด