ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

Article Index
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
พันธกิจ (Mission)
เป้าประสงค์ (GOAL)
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
All Pages

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา  (Vision)

       “เวียงตาลน่าอยู่    ชุมชนเข้มแข็ง   เศรษฐกิจมั่นคง   สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
 หมายถึง   “องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล    พัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่    สถานที่น่าท่องเที่ยวครอบครัวมีความอบอุ่นและสงบสุข    ชุมชนมีความเข้มแข็ง  เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ด้วยการบริหารจัดการที่ดี  โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ”

1. สร้างการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม    ในการพัฒนาท้องถิ่น   โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารการปกครอง

2. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน/ชุมชน

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา  สาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

4. การพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล ให้เป็นเมืองน่าอยู่มีความสงบ   สวยงาม   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีเสน่ห์ดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยว

5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค    สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจในท้องถิ่น

6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการแก่ประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการที่ดี