ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

รางวัลเกียรติยศ
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

นางสาวิตตรี ศรีทิพย์วงศ์ ผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเกวียน เข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561
: ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 

 

 

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร"ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  ประจำปี 2560

 

 

 

นายทศพล ปินใจ ได้รับมอบเข็มรับมอบเข็มเชิดเกียรติผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ประจำปี 2560

 

รางวัลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

นายกฤษณะ ปู่กอง
 

 

 

หน่วยปฏิบัติการดีเด่นระดับจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2559

หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.เวียงตาล

รางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2558
นางนฤมล  อุตมะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทราย
ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 

 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล ได้รับรางวัล เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอดีเด่น จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

 

รางวัลศูนย์อปพร.ดีเด่นประจำปี 2558
 

 

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558

 

ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต 

ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปี 2557

 

 

รางวัลชนะเลิศ
โครงการประกวดการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและรักษาความสะอาด (Green & Clean)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี