ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

แผนการดำเนินงาน
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

แผนการดำเนินงาน

 


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/โครงการ ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1

 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-ครั้งที่-1

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2561  ครั้งที่ 2

(ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 – 31 ตุลาคม 2561)

- สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-ครั้งที่-2

 

ประกาศใช้แผนการดำเนิงานปี 2560

 

 

หน้าปก
คำนำ
บทนำ
สารบัญ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/โครงการ ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศใช้แผน

 

หน้าปก
บทนำ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551