ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

บุคลากรสำนักปลัด
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก สำนักปลัด

 

-
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 

   
นางสาวมลดาลิกา  ซื่อตรง นางสุมาลี  บุตรศรี นายอดิศักดิ์ ทานันท์ นายฤทธิเดช  คล้ายมณี

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

   

   
นางสนธยา  ต๊ะวงศ์ษา นางสาววิมลรัตน์ เพ็งจาด นายเชาวลิต ขัดสืบ นางสาวพิจิตรา ป๋ากาศ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาฯ ชำนาญงาน
นิติกร ปฏิบัติการ

 

นางสาวธนภร เข็มแดง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
      
                           
นางสาวชลธิชา  รังสรรค์ นายชัยชาญ พุฒมา นางสาวรัตนา ปะละจันทร์ นางสาวกรรณิการ์ ฉัตรคำ

ผช.จนท.ธุรการ

ผช.จพง.ป้องกันฯ ผช.จนท.ธุรการ จนท.ผช.ปฏิบัติงาน
ด้านสวัสดิการและสังคม

 

 
นายมนพ  ใจคำท้าว นายรัฐศาสตร์  ปูปินตา นายจรัล กันทวี

     พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายณัฐชัย อินตานวล นายอภิสิทธิ์ ธิรินทอง
พนักงานขับรถ พนักงานขับรถยนต์

 

      
                           
นายปิยะ  หนองธิตา นายทศพล  ปินใจ นายจักรี  ตำวงศ์ นายอำนวย รินถา

     พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง

 

 
 
นางสาวแสงเดือน  ไชยวรรณ นายณัฐพล  ตุ้ยวงค์
คนสวน คนสวน