ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

งบการเงินการคลัง
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

งบฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
ลำดับที่ รายการ
1 ประกาศการจัดทำรายงานแสดงงบงานเงินการคลังประจำปี 
2 งบแสดงฐานะการเงินการคลัง  ณ 30 กันยายน 2561
3 งบรายรับ-รายจ่ายเงิน
4 งบทดลองหลังปิดบัญชี
5 งบการแสดงการดำเนินงานจ่ายเงินจากรายรับ
6 หมายเหตุ2 
7 หมายเหตุ3
8 หมายเหตุ4,5
9 หมายเหตุ6,7
10 หมายเหตุ8
11 หมายเหตุ9
12 หมายเหตุ10

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงินการคลัง 2558
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
งบทดลองหลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2558
งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2558
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558