ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก ข้อบัญญัติอบต. ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562

 ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562

เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากตัวสัตว์หรือเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์  ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562