ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

หนังสือสั่งการ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

 

หนังสือสั่งการกระทรวงหมาดไทย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 สำเนาหนังสือค่าใช้จ่ายจัดงานต่างๆ อปท
2 หนังสือ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ค่าตอบแทน
3 หนังสือ สพฉ.ถึงกระทรวงมหาดไทย-แจ้งอปท.EMS
4 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-ตอบเรื่องภารกิจ
5 หนังสือกระทรวงการคลัง-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
6 หนังสือกระทรวงมหาดไทย -เบิกจ่ายค่าตอบแทน อปท
7 หนังสือกระทรวงมหาดไทย-เบิกจ่ายค่าตอบแทน อพปร.
8 หนังสือกำหนดหลักเกณฑ์ฯ การจัดทำแผนพัฒนา อปท.2548
9 หนังสือตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน อปท.
10 หนังสือมหาดไทย-การทำประภัยรถยนต์
11 หนังสือมหาดไทย-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆของ อปท.
12 หนังสือมหาดไทย-จ้างเหมาบริการ
13 หนังสือมหาดไทยแจ้งผู้ว่า-อปท.ดำเนินงานEMS
14 หนังสือมหาดไทย-ดัดแปลงคุรุภัณฑ์

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น พ.ศ.2553
2 ข้อกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ พ.ศ. 2546
3 ข้อกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ พ.ศ. 2547
4 ข้อกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ พ.ศ. 2553
5 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ไฟสัญญาญวับวาบและเสียงลัญญาญฉบับที่3
6 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ไฟสัญญาญวับวาบและเสียงลัญญาญ พ.ศ.2556
7 ระเบียบ-การฝึกอบรม-อปท.2549
8 ประกาศกรมไปรษณีย์-การขออนุญาตให้-อปท.-ใช้ความถี่วิทยุ
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวการปฏิบัติราชการ-2542
10 ระเบียบการทำแผนฯอปท2548
11 ระเบียบการรับ-เบิกจ่ายเงินฯ-อปท.2547(1)
12 ระเบียบการรับ-เบิกจ่ายเงินฯ-อปท.2547(2)
13 ระเบียบการรับ-เบิกจ่ายเงินฯ-อปท.2548
14 ระเบียบงบประมาณ-อปท.2541
15 ระเบียบงบประมาณ-อปท.ฉ.2-2543
16 ระเบียบงบประมาณ-อปท.ฉ3-2543
17 ระเบียบพัสดุ-อบต.-2547
18 ระเบียบพัสดุหน่วยบริหารท้องถิ่น-2535-แก้ไขเพิ่มเติมถึง2547
19 ระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์-อปท-2548