ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ข้อมูลทั่วไป
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

Article Index
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติพระยาเบิก
ประวัติเมืองโบราณเวียงต้านและเวียงรมณีย์
ที่ตั้ง
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ศักยภาพของตำบล
All Pages

ตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลเวียงตาล

อุนสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน (พระเบิก)
ตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลเวียงตาล
Download ตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลเวียงตาล  ภาพสี   ลายเส้นขาวดำ
ตราสัญลักษณ์ (เดิม) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

  ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลเวียงตาลเป็นรูปอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาล หมายถึง เจ้าพ่อขุนตาลหรือ พระยาเบิกเป็นผู้สร้างเมืองเวียงต้านขึ้น (ปัจจุบันเวียงตาล) เพื่อต้านทัพของพระยาเม็งราย ซึ่งยกทัพเข้ามาเพื่อรบเข้าตีเมืองลำปาง (เขลางค์นคร) และได้สู้รบจนถูกจับและนำไปฝัง จึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาลขึ้น ณ บริเวณเมืองเวียงต้านในอดีตยังปรากฏร่องรอยให้เห็นอยู่จนถึง ปัจจุบันอยู่ในตำบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  ประวัติเจ้าพ่อขุนตาน
             พญาเบิกหรือเจ้าพ่อขุนตาน    เป็นเจ้าเมืองเขลางค์นครและเจ้าเมืองต้าน เป็นราชบุตรของพญายีบา เจ้าเมืองหรภุญชัย (ลำพูน) ในราชวงศ์จามเทวีและเป็นธรรมเนียมและพระราชประเพณีราชวงศ์จามเทวี ราชบุตรองค์ใดก่อนขึ้นครองราชย์ นครหริภุญชัย จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระยุพราชไปครองเมืองเขลางค์นครเสียก่อน  เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๑๔  ครั้งพญายีบาเป็นเจ้าครองนครหริภุญชัย  ก็ได้ให้พญาเบิก  หรือ    เจ้าพ่อขุนตาน  ราชบุตรไปครองเมืองเขลางค์นคร กระทั่งปี พ.ศ. ๑๘๒๔ กองทัพพญาเม็งราย  เจ้าเมืองเชียงรายและเจ้าเมืองฝางยกกองทัพมาตีเมืองหริภุญชัยแตก และยึดเมืองได้ พญายีบาจึงเสด็จหนีการรบไปพึ่งพญาเบิกผู้เป็นราชบุตรที่เมืองเขลางค์นคร เจ้าพญาเบิกจึงสะสมไพร่พลเพื่อป้องกันความมั่นคงของเมืองเขลางค์นคร  เจ้าพญาเบิกจึงไปสร้างเมืองต้านศึก  ขึ้นในพื้นที่บริเวณแห่งหนึ่งในเขตอำเภอห้างฉัตร ใกล้ทิวเขาใหญ่เมืองนั้นต่อมามีนามว่า  “เวียงต้าน” ส่วนทิวเขาสูงยาวเหยียดคั่นระหว่างลำปางและลำพูน  ซึ่งเป็นแนวทางวางกำลังไพร่พล  ตีสกัดกองทัพพญาเม็งราย  ต่อมาเรียกว่า“ดอยขุนต้าน”ซึ่งปัจจุบันก็คือดอยขุนตาน      การสู้รบที่เวียงต้านตามแนวเขาขุนต้านเป็นการสู้รบอย่างหนัก  ที่สุดก็พ่ายแพ้แก่กองทัพพญาเม็งราย  เจ้าพญาเบิกและเจ้าพญายีบาจึงถอยทัพร่นลงมาติดหล่มหนองใหญ่แห่งหนึ่ง  ปัจจุบันคือบ้านหลิ่งก้าน  ตำบลหนองหล่ม  อำเภอห้างฉัตร   นั่นเอง