ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

แบบคำร้องใบอนุญาตต่างๆ
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

 

  เอกสารประกอบการรับบริการ
สารบัญเอกสาร
จดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา จดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอกสารประกอบคำขอรื้อถอนอาคาร
เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้สูงอายุ เอกสารประกอบการทำบัตรผู้พิการ ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

  แบบคำร้องทั่วไป      Download
  เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา  
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายร้านค้า และสินค้าที่จำหน่าย อย่างละ 1 ชุด
4. สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ จำนวน 1 ชุด
   (แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยินยอม และสำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งร้าน)
     
  กรณีมอบอำนาจ  
1. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท  จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
     
  เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ  
1. สำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนทุกคน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนทุกคน จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายร้านค้า และสินค้าที่จำหน่าย อย่างละ 1 ชุด
4. สำเนาสัญญาเช่า จำนวน 1 ชุด
   (แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยินยอม และสำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งร้าน) อย่างละ 1 ชุด
     
  กรณีมอบอำนาจ  
1. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 054-338675  
     
   เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาตรื้อถอน จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาตรื้อถอน จำนวน 2 ชุด
3. หนังสือยินยอมให้รื้อถอนอาคารในที่ดิน(ใช้ในกรณีที่เจ้าของอาคารไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด
4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
6. หนังสือลำดับขั้นตอน วิธีการรื้อถอน จำนวน 1 ชุด
7. แผนที่โดยสังเขป จำนวน 1 ชุด
8. ผังบริเวณ จำนวน 1 ชุด
9. รูปถ่ายอาคารที่จะรื้อถอน จำนวน 1 ชุด
     
  เอกสารประกอบการยื่นลงทะเบียนผู้สูงอายุ  
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย “ประเภทออมทรัพย์” จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (กรณีผู้พิการ) จำนวน 1 ชุด
5. กรณีลงทะเบียนแทนหรือโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่น
หนังสือมอบอำนาจ
และแนบเอกสารของผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 1-2
และเอกสารของผู้มอบอำนาจตามข้อ 1-3 
และข้อ 1-4 กรณีผู้พิการ
 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด 054-338675
     
   เอกสารประกอบการทำบัตรประจำตัวผู้พิการ  
1. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
2. เอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  เอกสารข้อ 3-4 ให้ผู้พิการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือข้างขวาเพื่อรับรองเอกสาร ติดต่อทำบัตรประจำตัวผู้พิการ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ห้องพัฒนาสังคมฯ ชั้น 1
**สำหรับผู้ดูแลผู้พิการให้เตรียมเอกสารตามข้อ 3-4
     
    ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
1.  ขั้นตอนวิธีการรื้อถอนอาคาร  Download
2. บันทึกรายการรับหลักฐานในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร  Download
3. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  Download
4. หนังสือยินยอมให้ทำการรื้อถอนอาคารในที่ดิน(ติดอากร 10 บาท)  Download
5. หนังสือยินยอมรับสภาพที่ดิน  Download
6. หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน  Download
7.  หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากร 30 บาท)  Download
8. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29
(แนบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร**)
 Download
9. หนังสือรับรองของ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุม  Download
10. แบบแสดงรายการต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณการออกแบบโครงสร้างอาคาร  Download
11. คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น  Download
12. สำหรับผู้รับโอนใบอนุญาต  Download
13. คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร  Download
14. คำร้องทั่วไป  Download
15. แบบขอข้อมูลข่าวสารของราชการ Download
16. คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  Download
17. คำขอรับ ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  Download
18. ใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  Download
19. แบบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร Download
20. แบบขออนุญาตจัดตั้งตลาด  Download
21. ใบคำขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Download
22. ใบขอรับอนุญาต (กอ1,2และ3) Download
23. แบบขออนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย Download
24. แบบอนุญาตจำหน่ายขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Download
25. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย Download