ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ทำเนียบสภา
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก ทำเนียบสภา

 

 

นายนรินทร์  จินะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

 

นางสาวประภาศรี ศรีฉัตรใจ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

นายวุฒิพล มณฑาทอง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

                                                               

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

นายธีระยนต์ ทรายมูล

 

นายนรินทร์  จินะ

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 2 บ้านเหล่า

นายบุญเย็น  วังขวา

นายนิรัล  ปูปินตา

นายสมพล  ตองใจ

นางโสภา คำปันแก้ว

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 3 บ้านใหม่แม่ปาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 4 บ้านยางอ้อยเหนือ

 

                                     

นายศรีมา แสงคำแก้ว

นายนเรศ ใจชมภู

นายเสาร์คำ ไชยวรรณ

-ว่าง-

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 5 บ้านหัววัง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกวียน

   

-ว่าง-

นางลอย  ต๊ะวัง

-ว่าง-

นางสาวประภาศรี ศรีฉัตรใจ

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเรียน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 8 บ้านแม่ตาลน้อย

 

นางเอี้ยงศรี  แสนชัยชุม

-ว่าง-

นายพิพัฒน์ ถาผัด

นายประหยัด  ใหม่ทา

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 9 บ้านปางปงปางทราย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 10 บ้านดอน

นายจำลอง อินต๊ะจักร

นายเพียน แก้วเสมอใจ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 11 บ้านยางอ้อยใต้