ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

กิจการสภาฯ
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก กิจการสภา

 

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี กำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม วันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก(ปีถัดไป) ของปี พ.ศ .๒๕๖๓
ประจำปี 2561
ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี กำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม วันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก(ปีถัดไป) ของปี พ.ศ .๒๕๖๒
ประจำปี 2560
 
ประจำปี 2559
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2559
ประจำปี 2558
ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืองานกิจการสภา
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2558
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2558
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2558
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2558
ประจำปี 2557
ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาอบต
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯอบต. ปี 2557
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาอบต
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจ่ายขาดเงินสะสม 
-
บัญชีเปลี่ยนแปลงการจ่ายขาด1
-บัญชีเปลี่ยนแปลงการจ่ายขาด2

 

ประกาศเรียกประชุมสภา
ประจำปี 2562
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯอบต.เวียงตาล สมัยสามัญ สมัยที่2  ประจำปี 2562
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯอบต.เวียงตาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
ประจำปี 2561
ประกาศเรียกประชุมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี กำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม วันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก(ปีถัดไป) ของปี พ.ศ .๒๕๖๒
ประกาศเรียกประชุมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2560
ประกาศเรียกประชุมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสาม
ประกาศเรียกประชุมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสอง
ประกาศเรียกประชุมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2559
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสี
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสาม
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2558
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558
ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืองานกิจการสภา
ประจำปี 2557
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2557 
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2557 

 

รายงานการประชุมสภาฯ
ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสภา อบต. ครั้งแรก ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่1 ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่1 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่2 ประจำปี 2558
ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสอง ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่2 ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่3 ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่4 ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2559
ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสอง ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่1 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่2 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่3 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่1 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยสี่ ประจำปี 2560
ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สอง ประจำปี 2561
  รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย2 ประจำปี 2561
  รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่1 ประจำปี 2561
  รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่2 ประจำปี 2561
  รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย4 ประจำปี 2561
  รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561
ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
  รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย2 ครั้งที่1 ประจำปี 2562
  รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย2 ครั้งที่2 ประจำปี 2562