ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

โครงการกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

โครงการกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาไทย เด็กเห็นความสำคัญของประเพณีทางศาสนา

 และได้ปฏิบัติศาสนากิจร่วมกับบุคคลอื่นๆในชุมชน รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม