ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลเด็กอย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลเด็กกับผู้ปกครองในชุมชน  

ที่จะประสานให้ความร่วมมือในการดูแลเด็กให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีประสิทธิภาพต่อไป