ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก
 
ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ชำระภาษี ทั้ง 11 หมู่ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล จะทำการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ร้านค้า) ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ชำระภาษี ทั้ง 11 หมู่ ระหว่างวันที่ 4 – 19 มี.ค. 2562 โดยมีกำหนดการออกหน่วย และรายชื่อผู้ชำระภาษีท้องถิ่น ประเภทต่างๆ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้ดังนั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตตำบลเวียงตาล และมีทรัพย์สินที่ต้องชำระภาษีท้องถิ่น ให้มาชำระภาษีได้ที่สถานที่ที่ทำการออกหน่วยทั้ง 11 หมู่บ้านจึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้านได้รับทราบ

รายชื่อผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่-ประจำปี-พ.ศ.-2562-ภบท.10

รายชื่อผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน-ประจำปี-พ.ศ.2562