ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ธกส. ออกมาตรกรช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

 
กระทรวงหมาดไทย แจ้งข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เรื่อง ธกส. ออกมาตรกรช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการขยายระยะวลาชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อช่วยผ่อนคลายภาระด้านหนี้สินและค่าใช้จ่ายของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการ ๒ โครงการ ได้แก่
๑) โครงการชำระดีคืน สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้เป็นหนี้ปกติและไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน๑๕ เดือน ซึ่งต้องมีหนี้คงเหลือ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ยกเว้นสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาลเมื่อชำระจะได้รับคืนดอกเบี้ยโดยการโอนคืนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าในวันถัดไปหลังจากวันที่ชำระหนี้กรณีเป็นเกษตรกร และบุคคล จะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงแต่ไม่เกินรายละ ๕,๐๐๐ บาท และกรณีกลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาโครงการตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินงบประมาณ
๒) โครงการลดภาระหนี้ สำหรับลูกค้าที่มีสถานะหนี้เป็นหนี้ค้างชำระหรือสถานะหนี้ปกติที่มีดอกเบี้ยค้างชำระเกินกว่า ๑ เดือนซึ่งต้องมีหนี้คงเหลือ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ยกเว้นสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาลโดย ธ.ก.ส. จะนำดอกเบี้ยที่คืนให้มาลดภาระหนี้ด้วยการตัดชำระต้นเงิน และหลังจากตัดชำระหนี้แล้วมีเงินคงเหลือจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ในวันถัดไป ซึ่งในกรณีลูกค้าเกษตรกรและบุคคลจะได้รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง และกรณีกลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะได้รับคืนดอกเบี้ยเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงไม่จำกัดวงเงินที่จะคืน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ทั้งนี้ ลูกค้าสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและองค์กร จะไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมมาตรการ 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่โทรศัพท์ o ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ หรือ www.baac or.th
/งานประชาสัมพันธ์ ทต.เวียงตาล
 
/งานประชาสัมพันธ์ ทต.เวียงตาล