ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก


เทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีความประสงค์
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่ง ดังนี้
1.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ต้น จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติการชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่านใดมีความประสงค์โอน (ย้าย)
ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้ มายังเทศบาลตำบลเวียงตาล
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. คำร้องขอโอน (ย้าย)
2. หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชาให้โอน (ย้าย)
3. หนังสือรับรองความประพฤติ
4. สำเนาประวัติพนักงาน (ก.พ.7)
5 สำเนาวุฒิการศึกษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-5433-8675 ต่อ 106
โทรสาร 0-5426 -9027
/ประชาสัมพันธ์ ทต.เวียงตาล