ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

คำสั่งจัดตั้งและแนวทางปฎิบัติแนวทางปฎิบัติ

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในพื้นที่ตำบลเวียงตาล

เอกสารขอรับการช่วยเหลือ

แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือกรณีร้องขอด้วยตนเอง

แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือกรณีร้องขอด้วยผู้แทน