ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

 

 

ประจำปี 2561
  ประจำเดือน ตุลาคม 2561  
  ประจำเดือน กันยายน 2561  
  ประจำเดือน สิงหาคม 2561  
  ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  

ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูได้ตามมาตร 9(8) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 
   
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  
ประจำเดือน เมษายน 2561  
ประจำเดือน มีนาคม 2561  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  
ประจำเดือน มกราคม 2561  
ประจำปี 2560  
ประจำเดือน ธันวาคม 2560  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  
ประจำเดือน ตุลาคม 2560  
ประจำเดือน กันยายน 2560  

ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูได้ตามมาตร 9(8) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

 

ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูได้ตามมาตร 9(8) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

 
ประจำเดือน มิถุนายน 2560  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  
ประจำเดือน เมษายน 2560  
ประจำเดือน มีนาคม 2560  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  
ประจำเดือน มกราคม 2560  
     
ประจำปี 2559  
ประจำเดือน ธันวาคม 2559  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  
ประจำเดือน ตุลาคม 2559  
ประจำเดือน กันยายน 2559  
ประจำเดือน สิงหาคม 2559  
ประจำเดือน กุรกฏาคม 2559  
ประจำเดือน มิถุนายน 2559  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2559  
ประจำเดือน เมษายน 2559  
ประจำเดือน มีนาคม 2559  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559  
ประจำเดือน มกราคม 2559  
ประจำปี 2558
ประจำเดือน มกราคม 2559  
ประจำเดือน ธ้นวาคม 2558  


 

ประจำเดือน ธันวาคม 2559  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  
ประจำเดือน ตุลาคม 2559  
ประจำเดือน กันยายน 2559  
ประจำเดือน สิงหาคม 2559  
ประจำเดือน กุรกฏาคม 2559  
ประจำเดือน มิถุนายน 2559  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2559  
ประจำเดือน เมษายน 2559  
ประจำเดือน มีนาคม 2559  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559  
ประจำเดือน มกราคม 2559

 

ประจำเดือน ตุลาคม 2560