ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่อง งดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ และเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานกีฬา"เวียงตาลเกมส" ครั้งที่ ๑๘
ประกาศเทศบาล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงตาล ประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเวียงตาล ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔  
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่องงประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเวียงตาล ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔  
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สรุปบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สรุปบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔  
   
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
รายชื่อผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(๒)  
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
ประกาศ เรื่องการเปิดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ภาคเรียนที่หนึ่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓  
 
 
 
 
 
 
ประกาศคณะดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เรื่อง การขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา   
ประกาศคณะดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข.) สัมภาษณ์  ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา   
ประกาศคณะดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา   
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา   
ประกาศเรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  
 

ประกาศเรื่องแจ้งกำหนดออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายชื่อผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่-ประจำปี-พ.ศ.-2562-ภบท.10

รายชื่อผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน-ประจำปี-พ.ศ.2562

 
 

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกิจการร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม และกิจการการค้าประเภทต่าง ๆ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

   -ประกาศการออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกิจการร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม และกิจการการค้าประเภทต่าง ๆ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
   -ตารางการออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ ประจำปี ๒๕๖๒

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

การขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑
 

ให้เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ( ภ.ร.ด.2 ) เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561

 
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างอบต.เวียงตาล ประจำปีงบประมาณ2561   (แก้ไข)  
การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลปฏิบัติราชการแทน  
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน  
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ร้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน  
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ร้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
 
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล พ.ศ. 2561-2564
ส่วนที่ 1 , ส่วนที่ 2 , ส่วนที่ 3
 

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประจำปี 2560
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประจำปี 2560
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประจำปี 2560

 
ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริตอบต.เวียงตาล  
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (กรณีขอรับเป็นเงินสด) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  
ประกาศ   
ประกาศ   
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (กรณีขอรับเป็นเงินสด) ประจำเดือน มกราคม 2560  
     
ประกาศ   
ประกาศ     
ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกิจการ ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม และกิจการค้าประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2560  ตารางการออกตรวจสอบ  
ประกาศ     
ประกาศ   
ประกาศ     
ประกาศ   
ประกาศ     
ประกาศ   
     
ประกาศ     
ประกาศ     
ประกาศ     
ประกาศแต่งตั้งจนท.    
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  
 
 
 
ประกาศ ให้เจ้าของผู้ประกอบการที่เข้าข่ายกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535มายื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2559   
และยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ประจำปี 2559   
ประกาศ กำหนดสถานที่ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายฯ  
ประกาศ ให้ให้เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ( ภ.ร.ด.2 )เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2559  
ประกาศ     
ประกาศ รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ประจำปี 2558  สรุปการติดตามและประมินผลแผนพัฒนาสามปี(2558-2560) ประจำปี พ.ศ.2558   
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาานจ้าง  
     
ประกาศแจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ(กรณีขอรับเงินสด) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558   
ประกาศแจ้งกำหนดการออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกิจการร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรมและกิจการการค้าประเภทต่าง ๆ  ประจำปี พ.ศ. 2559  ตารางการออกสำรวจ  
ประกาศเจตนารมณ์ อบต.เวียงตาล เป็นหน่วยงานในการต่อต้านคอรัปชั่น  
ประกาศแจ้งกำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ(กรณีขอรับเงินสด) ประจำเดือน สิงหาคม 2558  
ประกาศแจ้งกำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ(กรณีขอรับเงินสด) ประจำเดือน กรกฎาคม 2558  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี  2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ข) สัมภาษณ  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี  2558 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป้นพนักงานจ้าง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2558   
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประจำปีงบประมาณ 2558  
ประกาศ เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558   
 
 มายื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ  
 
กำหนดสถานที่ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย  
ให้เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
 
 
แจ้งกำหนดการออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกิจการร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรมและกิจการการค้าประเภทต่าง ๆ  ประจำปี พ.ศ. 2558   เอกสารแนบ (ตารางการออกสำรวจ)  
 
 
แจ้งกำหนดการออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกิจการร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรมและกิจการการค้าประเภทต่าง ๆ  ประจำปี พ.ศ. 2558   เอกสารแนบ (ตารางการออกสำรวจ)
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2557
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.นักบริหารงานทั่วไป)ระดับ7 อบต.เวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  ประกาศการขึ้นบัญชีการคัดเลือกบุคคลเพื่อและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้าง(พนักงานดับเพลิงจำนวน 3 อัตรา)  
กำหนดการออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี งบประมาณ2557  
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2557  
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557  
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2557  

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2556

 

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

 

แจ้งกำหนดการออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกิจการร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรมและกิจการการค้าประเภทต่าง ๆ  ประจำปี พ.ศ. 2557   เอกสารแนบ (ตารางการออกสำรวจ)

 

กำหนดอัตราค่าตอบแทนรายวันขั้นต่ำ-ขั้นสูง สำหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งนายกอบต.เวียงตาล ในวันที่ 27 ตุลาคม 2556

 

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2556

 

กำหนดอัตราค่าตอบแทนรายวันขั้นต่ำ-ขั้นสูง สำหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งนายกอบต.เวียงตาล ในวันที่ 27 ตุลาคม 2556

 

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2556

 

การกำหนดสถานที่เพื่อติดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

 

ประกาศยกเลิกการประเมินภาษีบำรุงท้องที่และการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินในเขตป่าสงวน

 

การขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลเวียงตาล(USO-NET)

 

ประกาศยกเลิกการประเมินภาษีบำรุงท้องที่และการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินในเขตป่าสงวน

 

ประกาศให้เจ้าของโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นยื่นแบบแสดงทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2) เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ.2556

 

 

ประกาศคณะดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา