ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงตาล
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่อง  กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล(ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒  
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสินทรัพย์  
 
   
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง    เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่อง งดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ และเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานกีฬา"เวียงตาลเกมส" ครั้งที่ ๑๘  
ประกาศเทศบาลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงตาล ประจำปี ๒๕๖๓  
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเวียงตาล ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔  
  แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๔  
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่องงประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเวียงตาล ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔  
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สรุปบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สรุปบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔  
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
รายชื่อผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(๒)  
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
ประกาศ เรื่องการเปิดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ภาคเรียนที่หนึ่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓  
 
 
 
 
 
 
ประกาศคณะดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เรื่อง การขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา   
ประกาศคณะดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข.) สัมภาษณ์  ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา   
ประกาศคณะดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา   
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา   
ประกาศเรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  
 

ประกาศเรื่องแจ้งกำหนดออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายชื่อผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่-ประจำปี-พ.ศ.-2562-ภบท.10

รายชื่อผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน-ประจำปี-พ.ศ.2562

 
 

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกิจการร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม และกิจการการค้าประเภทต่าง ๆ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

   -ประกาศการออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกิจการร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม และกิจการการค้าประเภทต่าง ๆ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
   -ตารางการออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ ประจำปี ๒๕๖๒

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

การขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑
 

ให้เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ( ภ.ร.ด.2 ) เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561

 
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างอบต.เวียงตาล ประจำปีงบประมาณ2561   (แก้ไข)  
การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลปฏิบัติราชการแทน  
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน  
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ร้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน  
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ร้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
 
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล พ.ศ. 2561-2564
ส่วนที่ 1 , ส่วนที่ 2 , ส่วนที่ 3
 

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประจำปี 2560
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประจำปี 2560
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประจำปี 2560

 
ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริตอบต.เวียงตาล  
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (กรณีขอรับเป็นเงินสด) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  
ประกาศ   
ประกาศ   
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (กรณีขอรับเป็นเงินสด) ประจำเดือน มกราคม 2560  
     
ประกาศ   
ประกาศ     
ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกิจการ ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม และกิจการค้าประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2560  ตารางการออกตรวจสอบ  
ประกาศ     
ประกาศ   
ประกาศ     
ประกาศ   
ประกาศ     
ประกาศ   
     
ประกาศ     
ประกาศ     
ประกาศ     
ประกาศแต่งตั้งจนท.    
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  
 
 
 
ประกาศ ให้เจ้าของผู้ประกอบการที่เข้าข่ายกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535มายื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2559   
และยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ประจำปี 2559   
ประกาศ กำหนดสถานที่ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายฯ  
ประกาศ ให้ให้เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ( ภ.ร.ด.2 )เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2559  
ประกาศ     
ประกาศ รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ประจำปี 2558  สรุปการติดตามและประมินผลแผนพัฒนาสามปี(2558-2560) ประจำปี พ.ศ.2558   
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาานจ้าง  
     
ประกาศแจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ(กรณีขอรับเงินสด) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558   
ประกาศแจ้งกำหนดการออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกิจการร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรมและกิจการการค้าประเภทต่าง ๆ  ประจำปี พ.ศ. 2559  ตารางการออกสำรวจ  
ประกาศเจตนารมณ์ อบต.เวียงตาล เป็นหน่วยงานในการต่อต้านคอรัปชั่น  
ประกาศแจ้งกำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ(กรณีขอรับเงินสด) ประจำเดือน สิงหาคม 2558  
ประกาศแจ้งกำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ(กรณีขอรับเงินสด) ประจำเดือน กรกฎาคม 2558  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี  2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ข) สัมภาษณ  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี  2558 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป้นพนักงานจ้าง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2558   
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประจำปีงบประมาณ 2558  
ประกาศ เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558   
 
 มายื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ  
 
กำหนดสถานที่ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย  
ให้เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
 
 
แจ้งกำหนดการออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกิจการร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรมและกิจการการค้าประเภทต่าง ๆ  ประจำปี พ.ศ. 2558   เอกสารแนบ (ตารางการออกสำรวจ)  
 
 
แจ้งกำหนดการออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกิจการร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรมและกิจการการค้าประเภทต่าง ๆ  ประจำปี พ.ศ. 2558   เอกสารแนบ (ตารางการออกสำรวจ)
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2557
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.นักบริหารงานทั่วไป)ระดับ7 อบต.เวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  ประกาศการขึ้นบัญชีการคัดเลือกบุคคลเพื่อและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้าง(พนักงานดับเพลิงจำนวน 3 อัตรา)  
กำหนดการออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี งบประมาณ2557  
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2557  
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557  
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2557  

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2556

 

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

 

แจ้งกำหนดการออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกิจการร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรมและกิจการการค้าประเภทต่าง ๆ  ประจำปี พ.ศ. 2557   เอกสารแนบ (ตารางการออกสำรวจ)

 

กำหนดอัตราค่าตอบแทนรายวันขั้นต่ำ-ขั้นสูง สำหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งนายกอบต.เวียงตาล ในวันที่ 27 ตุลาคม 2556

 

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2556

 

กำหนดอัตราค่าตอบแทนรายวันขั้นต่ำ-ขั้นสูง สำหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งนายกอบต.เวียงตาล ในวันที่ 27 ตุลาคม 2556

 

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2556

 

การกำหนดสถานที่เพื่อติดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

 

ประกาศยกเลิกการประเมินภาษีบำรุงท้องที่และการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินในเขตป่าสงวน

 

การขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลเวียงตาล(USO-NET)

 

ประกาศยกเลิกการประเมินภาษีบำรุงท้องที่และการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินในเขตป่าสงวน

 

ประกาศให้เจ้าของโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นยื่นแบบแสดงทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2) เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ.2556

 

 

ประกาศคณะดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา