ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

VTN_0703
VTN_0704
VTN_0705
VTN_0706
VTN_0707
VTN_0708
VTN_0709
VTN_0710
VTN_0711
VTN_0712
VTN_0713
VTN_0714
VTN_0715
VTN_0716
VTN_0717
VTN_0718
VTN_0719
VTN_0720
VTN_0721
VTN_0722
VTN_0724
VTN_0725
VTN_0726
VTN_0727
VTN_0728
VTN_0729
VTN_0730
VTN_0731
VTN_0732
VTN_0733
VTN_0734
VTN_0735
VTN_0736
VTN_0737
VTN_0740
VTN_0741
VTN_0742
VTN_0743
VTN_0746
VTN_0747
VTN_0749
VTN_0751
VTN_0752
VTN_0753
VTN_0754
VTN_0755
VTN_0757
VTN_0758
VTN_0759
VTN_0760
VTN_0761
VTN_0762
VTN_0763
VTN_0764
VTN_0765
VTN_0766
VTN_0767
VTN_0768
VTN_0769
VTN_0770
VTN_0771
VTN_0772
VTN_0773
VTN_0774
VTN_0775
VTN_0776
VTN_0777
VTN_0778
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเวียงตาล ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 
และตัวแทนสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงตาล โดยมี นายวุฒิพล มณฑาทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมพญาเบิก สำนักงานเทศบาล ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง #งานประชาสัมพันธ์_เทศบาลตำบลเวียงตาล