ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

การให้ความรู้ในการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

vt-1
vt-10
vt-11
vt-12
vt-2
vt-3
vt-4
vt-5
vt-6
vt-7
vt-8
vt-9

วันนี้ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด ได้จัดให้การอบรมให้ความรู้ตามโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรแนวทาง “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 64) พ.ศ. 2563” 
การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลเวียงตาล ให้ข้าราชการส่วนตำบลในสังกัดตำบลเวียงตาล
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและรูปแบบ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง สามารถจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ จัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมพญาเบิก เทศบาลตำบลเวียงตาล /ประชาสัมพันธ์ ทต.เวียงตาล