ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

เปิดการอบรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก

01
02
VTN_3236
VTN_3238
VTN_3240
VTN_3245
VTN_3255
VTN_3257
VTN_3259
VTN_3261
VTN_3263
VTN_3265
VTN_3266
VTN_3267
VTN_3286
VTN_3289
VTN_3291
VTN_3294
VTN_3303
VTN_3304
VTN_3309
VTN_3323
VTN_3333
VTN_3334
VTN_3340
VTN_3341
VTN_3445
VTN_3447
VTN_3452
VTN_3457
VTN_3459
VTN_3462
VTN_3472
VTN_3473
VTN_3477
VTN_3479
VTN_3505
VTN_3509
อบรมจิตอาสาวันแรก_๒๐๐๙๐๘_2
อบรมจิตอาสาวันแรก_๒๐๐๙๐๘_3

วันนี้ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายนิวัฒน์  ปะระมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร 

แก่ นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอห้างฉัตร ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จำนวนทั้ง ๔ แห่ง อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวนแห่งละ ๕๐  คน  รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรให้มีความสามารถช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างเป็นระบบ  อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาในระดับพื้นที่ ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดการสาธารณภัย  อันจะส่งผลให้ชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐  จังหวัดลำปาง  สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ จังหวัดลำปาง  /งานประชาสัมพันธ์ อบต.เวียงตาล