ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ การจัดระบบการขอสำเนาเอกสารรวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาสอบถามและค้นคว้าข้อมูล ต่างๆ

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีดังต่อไปนี้

นางสาวมลดาลิกา ซื่อตรง

(นักบริหารงานทั่วไป)

หัวหน้าคณะทำงาน

นายอดิศักดิ์  ทานันท์ นางสนธยา  ต๊ะวงศ์ษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวฬุริญา บุญทา นางกรรณิกา  เหมยฟอง นางนิตยา  เป็งทราย นางพีรดา  กุสลินกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ