ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ/จัดจ้าง
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

ประจำเดือน ธันวาคม  2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายทางเข้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อกสารประกวดราคา  ประกาศประกวดราคา
วันที่ลงประกาศ   29 ธันวาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต overlay หมู่ที่ ๑ บ้านสันทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อกสารประกวดราคา  ประกาศประกวดราคา
วันที่ลงประกาศ   25 ธันวาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศเผยแพร่  รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วันที่ลงประกาศ   2 ธันวาคม 2563
 
ประจำเดือน สิงหาคม  2563
โครงการจัดซื้อเทรลเลอร์บรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศ  คุณลักษณะเทรเลอร์(TOR) เอกสารประกวดราคา
วันที่ลงประกาศ   13 สิงหาคม 2563
 
ประจำเดือน กรกฏาคม  2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยวงแหวนตะวันออก บ้านยาางอ้อยเหนือ หมู่ที่๔ เชื่อมต่อลำเหมืองสาธารณะบ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ ๑๑ (ลงวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๓)
แบบ บก.1  ประกาศราคากลาง แบบสรุปราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   24 กรกฎาคม 2563
 
ประจำเดือน เมษายน  2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๙๖-๐๐๑ บ้านสันทราย-เชื่อมบ้านปันง้าว หมู่ที่ ๑ บ้านสันทราย ตำบลเวียงตาล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้าง E-biding  เอกสารประกวดราคาจ้าง E-bidding
วันที่ลงประกาศ   13 เมษายน 2563
 

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ ถึงพิพิธภัณฑศาสตราวุธล้านนาโบราณลำปาง วัดดอนไชย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้าง E-biding  เอกสารประกวดราคาจ้าง E-bidding
วันที่ลงประกาศ  9 เมษายน 2563

ประจำเดือน กันยายน  2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่11  โดยวิธีประกวดรราคาอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาจ้าง E-biding  เอกสารประกวดราคาจ้าง E-bidding
วันที่ลงประกาศ  8 ตุลาคม 2562
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่11  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้าง(บก.01)   แบบแปลน  แบบปร.4  แบบปร.5  ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  30 กันยายน 2562

 

 

ประจำเดือน กันยายน  2562
โครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนผ่านหน้าวัดเหล่าดอนไชย (ศูนย์ศาตราวุธ) ม.2
แบบบก.1  ปร.5 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   16 กันยายน 2562
 
ประจำเดือน กรกฏาคม  2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านเลขที่ 59 ถึงบ้านเลขที่ 57 บ้านดอน ม.10 
แบบบก.1  ปร.5 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   15 กรกฎาคม 2562
 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านเลขที่ 32.3 บ้านเหล่า ม.2
แบบบก.1  ปร.5 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   19 กรกฎาคม 2562
 
ประจำเดือน มิถุนายน 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณทางไปบ่อขยะบ้านสันทราย ม.1 
แบบบก.1  ปร.5 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   29 มิถุนายน 2562
 
โครงการปรับปรุงอาคารครอบองค์อนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน (องค์เดิม) 
แบบบก.1  ปร.4,5,6 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   29 มิถุนายน 2562
 
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณบ้านเลขที่ 193 บ้านยางอ้อย ม.4
แบบปร.4,5   ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   19 มิถุนายน 2562
 
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.บริเวณซอย 7 บ้านดอน ม.10 
แบบปร.4,5   ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   19 มิถุนายน 2562
 
โครงการขยายถนน คสล.บริเวณถนนสายหลักบ้านเหล่า ม.5 
แบบปร.4,5   ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   19 มิถุนายน 2562
 
โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังโดยการเรียงหินในกล่อง Gabion บริเวณฝายห้วยเรียนถึงสะพานห้วยหละ บ้านห้วยเรียน ม.7 
แบบบก.1  ปร.4,5,6 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   19 มิถุนายน 2562
 
โครงการก่อสร้างเสาธงภายในสำนักงาน อบต.เวียงตาล 
แบบบก.1  ปร.4,5,6 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   19 มิถุนายน 2562
 
ประจำเดือน พฤษภาคม  2562
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตาลน้อย ม.8 
ปร.4,5,6 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   31 พฤษภาคม 2562
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านเลขที่ 132.1 ถึงบ้านเลขที่ 149 บ้านหัววัง แบบบก.1  ปร.5 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  27 พฤษภาคม 2562
.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านเลขที่ 128 ถึงบ้านเลขที่ 169 บ้านหัววัง ม.5 แบบบก.1  ปร.5 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  17 พฤษภาคม 2562
โครงการขุดลอกลำน้ำแม่ตาล บริเวณลำน้ำแม่ตาล หมู่ 1 บ้านสันทราย
ม.5 แบบบก.1  ปร.5 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  7 พฤษภาคม 2562
ประจำเดือน มีนาคม  2562
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางไปฌาปนสถานบ้านใหม่แม่ปาง ม.3  แบบบก.1  ปร.5 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  15 มีนาคม 2562
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2562
โครงการก่อสร้างศูนย์ ศสมช.บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านปางปง-ปางทราย
 แบบบก.1  ปร.4,5 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  18 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านหัววัง (หลวงปุ่น) ม.5
 แบบบก.1  ปร.5 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  18 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านเลขที่ 1971 บ้านดอน ม.10 
แบบบก.1  ปร.4,5 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  18 กุมภาพันธ์ 2562
ประจำเดือน มกราคม  2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณลุ่มน้ำแม่สันถึงหลังวัดทุ่งเกวียน ม.6 
แบบบก.1  ปร.4,5 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  25 มกราคม 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านเลขที่ 2.3 บ้านห้วยเรียน ม.7
แบบบก.1  ปร.4,5 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  25 มกราคม 2562

 

 

ประจำเดือน พฤศจิกยน  2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.96-004 สายบ้านทุ่งเกวียน-เชื่อมบ้านนาเงิน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกวียน  แบบบก.1  ปร.5 ประกาศราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  5 พฤศจิกายน 2561
 
ประจำเดือน มิถุนายน  2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังโดยการเรียงหินในกล่อง Gabion ขนาดความยาว 100 เมตร สูง 3 เมตร บริเวณลำน้ำแม่ตาล  ช่วงบ้านเลขที่ 59/1  บ้านสันทราย หมู่ที่ 1  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  20 มิถุนายน 2561

 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังโดยการเรียงหินในกล่อง Gabion ขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 156 เมตร สูง 3 เมตร บริเวณลำเหมือง นางอำพร คำมูลถึงลำเหมือง นายจำนง คะปุ๊กคำ บ้านปางปง – ปางทราย  หมู่ที่ 9  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  
วันที่ลงประกาศ  20 มิถุนายน 2561

 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่6  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  ใบสรุปปริมาณงานและราคา  ใบเสนอราคา  รายละเอียดงาน  สูตรการปรับราคาถนน
วันที่ลงประกาศ  11 มิถุนายน 2561
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณณาปณกิจสถานบ้านแม่ตาลน้อย  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  ใบสรุปปริมาณงานและราคา  ใบเสนอราคา  รายละเอียดงาน
วันที่ลงประกาศ  11 มิถุนายน 2561
 

 

ประจำเดือน มีนาคม 2561  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณบ้านเลขที่ 34/1 ถึงแยกฟาร์มหมู หมู่ที่2 บ้านเหล่า ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  ใบแจ้งปริมาณงานและราคา รายละเอียดโครงการ  รายละเอียดงาน ใบเสนอราคา
วันที่ลงประกาศ   23 มีนาคม 2561
 
ประกาศราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านเลขที่ 77/2 หมู่ที่5 บ้านหัววัง  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง    ใบแจ้งปริมาณงานและราคา รายละเอียดโครงการ  รายละเอียดงาน ใบเสนอราคา
วันที่ลงประกาศ   23 มีนาคม 2561
 

 

 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณบ้านเลขที่ 53/1 ถึงบ้านเลขที่ 48/4 หมู่ที่7 ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง รายการรายละเอียด  ใบเสนอราคา
วันที่ลงประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประกาศราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากทางเข้าณาปณกิจสถานบ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่6  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  รายละเอียด  ใบเสนอราคา
วันที่ลงประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวงาทางลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่7 บ้านห้วยเรียน  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5    ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2561
 

 

 

ประจำเดือน มกราคม 2561  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 918 ตร.ม. บริเวณศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4  แบบ-ปร.5 แบบแปลน  ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   9 มกราคม 2561
 
ประกาศราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 151 ถึงลานคอนกรีตกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านยางอ้อยใต้  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5   ราคากลาง 
วันที่ลงประกาศ   9 มกราคม 2561
 

 

 

ประจำเดือน ธันวาคม 2560  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 146 ถึงแยกประปาเก่า หมู่ที่11 บ้านยางอ้อยใต้  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5 
วันที่ลงประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 

 

 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแม่ตาลโดยการเรียงหินในกล่อง Gabion บริเวณลำห้วยแม่ตาลหลังบ้านเลขที่ 59/1  หมู่ที่7 บ้านห้วยเรียน  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5 
วันที่ลงประกาศ  28 พฤศจิกายน 2560
 

 

ประจำเดือน สิงหาคม  2560
วันที่ลงประกาศ  22 สิงหาคม  2560

 
วันที่ลงประกาศ  15 สิงหาคม  2560
 

 

 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
วันที่ลงประกาศ  24 กรกฎาคม  2560
 

 

 

ประจำเดือน มิถุนายน 2560
ประกาศประมูลโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บ้านใหม่แม่ปาง หมู่ที่ 3 
วันที่ลงประกาศ  13 มิถุนายน  2560
 

 

 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) บริเวณบ้านเลขที่ 1 ถึงถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2020 (บ้านเลขที่ 45/1) บ้านใหม่แม่ปาง หมู่ที่ 3

วันที่ลงประกาศ  23 พฤษภาคม  2560

 

 

 

ประจำเดือน มีนาคม 2560
วันที่ลงประกาศ  23  มีนาคม  2560

 
วันที่ลงประกาศ  9  มีนาคม  2560
 

 

 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

ประจำเดือน มกราคม 2560
วันที่ลงประกาศ  6  มกราคม  2560

 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) บริเวณบ้านเลขที่ 1 ถึงถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2020 (บ้านเลขที่ 45/1) บ้านใหม่แม่ปาง หมู่ที่ 3
วันที่ลงประกาศ  4  มกราคม 2560

 

 

 

ประจำเดือน กันยายน 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่ซอยบ้านเลขที่ 248 ถึงท้ายซอย (ซอยตัน) บ้านสันทราย หมู่ที่ 1

 
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง  วันที่ลงประกาศ   28 กันยายน 2559  
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานบ้านสันทราย ม.1
 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณลำเหมืองเลียบถนนปากทางเข้าบ้านเหล่า หมู่ 2
 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนตัดใหม่สายหนองฮาว บ้านยางอ้อย หมู่ที่ 4
 

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานบ้านใหม่แม่ปาง  ม.3

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 102 ถึงพื้นที่การเกษตร บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 19/1 ถึงบ้านเลขที่ 20 บ้านเหล่า หมู่ 2

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 3 ถึงบ้านเลขที่ 143 บ้านดอน  หมู่ที่ 10

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนผ่านหน้าบ้านเลขที่ 160  บ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านเลขที่ 174 ถึงท้ายซอย (ซอยตัน)  บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางขึ้นสะพานเชื่อมระหว่างบ้านนาเงิน ตำบลแม่สันและบ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6

 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการวางท่อ PVC บ้านปางปง-ปงทราย ม.9

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 7 ถึงบ้านเลขที่ 150 บ้านดอน หมู่ที่ 10

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านเลขที่ 5/2 ถึงเลขที่ 8/3 บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 224 ถึงบ้านเลขที่ 255/1 บ้านหัววัง หมู่ที่ 5

 

โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังโดยการเรียงหินใหญ่ บริเวณหลังวัดบ้านห้วยเรียน ม.7

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116 ถึงเลขที่ 82 บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเทลาน คสล. ภายในฌาปนสถานบ้านปางปง-ปางทราย หมู่ที่ 9

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 166 ถึงบ้านเลขที่ 166/1 บ้านหัววัง หมู่ที่ 5

 

 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 209/1  ถึงบ้านเลขที่ 293 บ้านหัววัง หมู่ที่ 5

 

​โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.ทุ่งเกวียน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ฯ

 

​โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 76 ถึงบ้านเลขที่ 59 บ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11

 
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบล้อหน้าเล็ก-ล้อหลังใหญ่ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 97 แรงม้า จำนวน 1 คัน
วันที่ลงประกาศ   16 พฤศจิกายน 2558
 
  ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) , ตารางวงเงินที่ได้รับสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง แบบบปปช.7 , เอกสารสอบราคา-เลขที่-1-59 , คุณลักษณะพื้นฐานกล้อง CCTV
วันที่ลงประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
 

 

 
ประจำเดือน สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล จำนวน 4 โครงการ  1.โครงการที่27/2558  ราคากลาง ,  2.โครงการที่28/2558 ราคากลาง , 3.โครงการที่29/2558 ราคากลาง , 4.โครงการที่30/2558 ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  19 สิงหาคม  2558
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล จำนวน 4 โครงการ  1.โครงการที่23/2558  ราคากลาง ,  2.โครงการที่24/2558 ราคากลาง , 3.โครงการที่25/2558 ราคากลาง , 4.โครงการที่26/2558 ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  13 สิงหาคม  2558
 
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล จำนวน 4 โครงการ  1.โครงการที่19/2558  ราคากลาง ,  2.โครงการที่20/2558 ราคากลาง , 3.โครงการที่21/2558 ราคากลาง , 4.โครงการที่22/2558 ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   4 สิงหาคม  2558
 

 

 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล โครงการสอบราคาซ์้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง  เอกสารแนบ คุณลักษณะเครื่องออกกำลังกาย
วันที่ลงประกาศ   25 พฤษภาคม  2558
 
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล จำนวน 4 โครงการ  1.โครงการที่12/2558 2.โครงการที่13/2558 3.โครงการที่14/2558 4.โครงการที่15/2558
วันที่ลงประกาศ   11 พฤษภาคม  2558
 

 

ประจำเดือน เมษายน 2558
ผลการสอบจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.เวียงตาล  ศ.พ.ด.บ้านสันทราย ศ.พ.ด.บ้าน ยางอ้อย ศ.พ.ด.บ้านทุ่งเกวียน ศ.พ.ด.แม่ตาลน้อย
วันที่ลงประกาศ   27  เมษายน  2558
 
ประกาศสอบจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.เวียงตาล
วันที่ลงประกาศ   8  เมษายน  2558
 
ประกาศสอบราคาโครงการสอบราคาซื้อชุดเครื่องแบบอาสาสมัตรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ครบชุด
วันที่ลงประกาศ   7 เมษายน   2558
รายละเอียดแนบท้าย
 
 
ประจำเดือน มีนาคม 2558
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล จำนวน 4 โครงการ
วันที่ลงประกาศ   23  มีนาคม  2558
บัญชีกำหนดราคากลางโครงการ1    บัญชีกำหนดราคากลางโครงการ2 
บัญชีกำหนดราคากลางโครงการ3    บัญชีกำหนดราคากลางโครงการ4 
 
ประจำเดือน มกราคม 2558
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านใหม่แม่ปาง
วันที่ลงประกาศ   9  มกราคม  2558
เอกสารสอบราคาจ้าง บัญชีกำหนดราคากลาง
 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านใหม่แม่ปาง
วันที่ลงประกาศ   9  มกราคม  2558
เอกสารสอบราคาจ้าง บัญชีกำหนดราคากลาง
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 
วันที่ลงประกาศ   7  มกราคม  2558
เอกสารสอบราคาจ้าง บัญชีกำหนดราคากลาง 
 
 

 

ประจำเดือน ธันวาคม  2557

 
วันที่ลงประกาศ  8 ธันวาคม  2557 
บัญชีกำหนดราคากลาง 
 
วันที่ลงประกาศ   8 ธันวาคม  2557 
บัญชีกำหนดราคากลาง 
 
วันที่ลงประกาศ  8 ธันวาคม  2557 
บัญชีกำหนดราคากลาง 
 
วันที่ลงประกาศ    8 ธันวาคม  2557 
บัญชีกำหนดราคากลาง 
 
วันที่ลงประกาศ  8 ธันวาคม  2557 
บัญชีกำหนดราคากลาง 
 

 

ประจำเดือน ตุลาคม  2557
วันที่ลงประกาศ   20 ตุลาคม  2557 

 
วันที่ลงประกาศ  20 ตุลาคม  2557 
บัญชีกำหนดราคากลาง  เอกสารที่ 1 เอกสารที่2 
 
วันที่ลงประกาศ   20 ตุลาคม  2557 
บัญชีกำหนดราคากลาง เอกสารที่1  
 
วันที่ลงประกาศ   20 ตุลาคม  2557
บัญชีกำหนดราคากลาง เอกสารที่1
 
วันที่ลงประกาศ   20 ตุลาคม  2557
บัญชีกำหนดราคากลาง เอกสารที่1
 
วันที่ลงประกาศ   20 ตุลาคม  2557
บัญชีกำหนดราคากลาง เอกสารที่1
 
วันที่ลงประกาศ   7 ตุลาคม  2557
 

 

ประจำเดือน กันยายน  2557
วันที่ลงประกาศ  8 กันยายน  2557

 
ราคากลาง  โครงการ1-7
วันที่ลงประกาศ  1 กันยายน  2557
 
ประจำเดือน สิงหาคม  2557
ราคากลาง  โครงการ1  โครงการ2  โครงการ3  โครงการ4 
วันที่ลงประกาศ  18 สิงหาคม 2557
*หมายเหตุเปิดราคากลางด้วยโปรแกรม winrar กดที่ link--> download
 

 

ประจำเดือน กรกฎาคม  2557
วันที่ลงประกาศ  18 กรกฎาคม 2557
 
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านสันทรายตั้งแต่บ้านเลขที่ 214 ถึงบ้านเลขที่ 133/3 
วันที่ลงประกาศ  16 กรกฎาคม 2557
 
ประกาศผลสอบราคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล 
วันที่ลงประกาศ  9 กรกฎาคม 2557
 

 

ประจำเดือน มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 6 โครงการ
วันที่ลงประกาศ  20 มิถุนายน 2557
 
ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
วันที่ลงประกาศ  16 พฤษภาคม 2557
 

 

ประจำเดือน เมษายน  2557
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ปีงบประมาณ 2557
วันที่ลงประกาศ  8 เมษายน 2557
 

 

ประจำเดือน มีนาคม  2557
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
วันที่ลงประกาศ 25 มีนาคม  2557
 
ประกาศเพิ่มเติมสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
วันที่ลงประกาศ 21 มีนาคม  2557
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
วันที่ลงประกาศ 20 มีนาคม  2557
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 4 โครงการ
วันที่ลงประกาศ 5 มีนาคม  2557
 
 
 
ผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556  
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556  
 
 
ประจำเดือน ตุลาคม  2556
ประกาศผลสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ปีงบประมาณ 2557
วันที่ลงประกาศ  24 ตุลาคม 2556
 
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ปีงบประมาณ 2557
วันที่ลงประกาศ  8 ตุลาคม 2556
 
ประจำเดือน กันยายน  2556
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 10 โครงการ
วันที่ลงประกาศ  18 กันยายน 2556
 
ประกาศผลสอบราคาเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
วันที่ลงประกาศ  9 กันยายน 2556
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 10 โครงการ
วันที่ลงประกาศ 9 กันยายน 2556
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 11 จำนวน 5 รายการ
วันที่ลงประกาศ 9 กันยายน 2556
 
ประจำเดือน สิงหาคม  2556
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 9 โครงการ
วันที่ลงประกาศ  30 สิงหาคม  2556
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 11 โครงการ
วันที่ลงประกาศ 30 สิงหาคม  2556
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
วันที่ลงประกาศ  23 สิงหาคม  2556
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 9 โครงการ วันที่ลงประกาศ  14 สิงหาคม  2556  
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 9 โครงการวันที่ลงประกาศ  6 สิงหาคม  2556  
ประจำเดือน กรกฏาคม  2556  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 9 โครงการ
วันที่ลงประกาศ  31 กรกฏาคม  2556
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 9 โครงการ
ราคากลางโครงการก่อสร้างและประมาณการ
วันที่ลงประกาศ  17 กรกฏาคม  2556
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล (โครงกาารติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุพร้อมอุปกรณ์ วันที่ลงประกาศ  8 กรกฏาคม  2556  

 

 

ประจำเดือน มิถุนายน 2556  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
 วันที่ลงประกาศ  13 มิถุนายน  2556
 
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น ฯ 
เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา วันที่ลงประกาศ  11 มิถุนายน  2556
 
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างของ อบต.เวียงตาล 
วันที่ลงประกาศ  7 มิถุนายน  2556
 
ประกาศสอบราคาจ้างของ อบต.เวียงตาล จำนวน 6 โครงการ
วันที่ลงประกาศ  4 มิถุนายน  2556
 

 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2556  
ประกาศสอบราคาจ้างของ อบต.เวียงตาล จำนวน 7 โครงการ 
วันที่ลงประกาศ  10 พฤษภาคม  2556
 
ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ (ครั้งที่ 2)  
วันที่ลงประกาศ  1 พฤษภาคม  2556
 

ประจำเดือน เมษายน 2556  
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล(ครั้งที่ 2) 
วันที่ลงประกาศ  11 เมษายน  2556
 

  

ประจำเดือน มีนาคม 2556  
ประกาศยกเลิกการสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ 
วันที่ลงประกาศ  29  มีนาคม  2556
 
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
วันที่ลงประกาศ  28  มีนาคม  2556
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
วันที่ลงประกาศ  13  มีนาคม  2556
 

 

ประจำเดือน เมษายน 2556  
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล(ครั้งที่ 2) 
วันที่ลงประกาศ  11 เมษายน  2556
 

  

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556  
ประะกาศผลสอบราคาจ้างเหมาพาหนะดูงาน 
วันที่ลงประกาศ  12  กุมภาพันธ์  2556
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะดูงาน
วันที่ลงประกาศ  31  มกราคม 2556
 

  

 

 
 
ประจำเดือน มกราคม 2560
วันที่ลงประกาศ  6  มกราคม  2560

 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) บริเวณบ้านเลขที่ 1 ถึงถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2020 (บ้านเลขที่ 45/1) บ้านใหม่แม่ปาง หมู่ที่ 3
วันที่ลงประกาศ  4  มกราคม 2560

 

 

 
ประจำเดือน ธันวาคม 2560  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 146 ถึงแยกประปาเก่า หมู่ที่11 บ้านยางอ้อยใต้  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5 
วันที่ลงประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 

 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณบ้านเลขที่ 53/1 ถึงบ้านเลขที่ 48/4 หมู่ที่๗ ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประกาศราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากทางเข้าณาปณกิจสถานบ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่6  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5 
วันที่ลงประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2561
 

 

ประจำเดือน มิถุนายน  2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังโดยการเรียงหินในกล่อง Gabion ขนาดความยาว 100 เมตร สูง 3 เมตร บริเวณลำน้ำแม่ตาล  ช่วงบ้านเลขที่ 59/1  บ้านสันทราย หมู่ที่ 1  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  20 มิถุนายน 2561

 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังโดยการเรียงหินในกล่อง Gabion ขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 156 เมตร สูง 3 เมตร บริเวณลำเหมือง นางอำพร คำมูลถึงลำเหมือง นายจำนง คะปุ๊กคำ บ้านปางปง – ปางทราย  หมู่ที่ 9  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  
วันที่ลงประกาศ  20 มิถุนายน 2561

 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่6  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  ใบสรุปปริมาณงานและราคา  ใบเสนอราคา  รายละเอียดงาน  สูตรการปรับราคาถนน
วันที่ลงประกาศ  11 มิถุนายน 2561
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณณาปณกิจสถานบ้านแม่ตาลน้อย  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  ใบสรุปปริมาณงานและราคา  ใบเสนอราคา  รายละเอียดงาน
วันที่ลงประกาศ  11 มิถุนายน 2561

 

 
ประจำเดือน สิงหาคม  2563
โครงการจัดซื้อเทรลเลอร์บรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศ  คุณลักษณะเทรเลอร์(TOR) เอกสารประกวดราคา
วันที่ลงประกาศ   13 สิงหาคม 2563
ประจำเดือน กรกฏาคม  2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยวงแหวนตะวันออก บ้านยาางอ้อยเหนือ หมู่ที่๔ เชื่อมต่อลำเหมืองสาธารณะบ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ ๑๑ (ลงวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๓)
แบบ บก.1  ประกาศราคากลาง แบบสรุปราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   24 กรกฎาคม 2563
 

ประจำเดือน เมษายน  2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๙๖-๐๐๑ บ้านสันทราย-เชื่อมบ้านปันง้าว หมู่ที่ ๑ บ้านสันทราย ตำบลเวียงตาล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้าง E-biding  เอกสารประกวดราคาจ้าง E-bidding
วันที่ลงประกาศ   13 เมษายน 2563
 

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ ถึงพิพิธภัณฑศาสตราวุธล้านนาโบราณลำปาง วัดดอนไชย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้าง E-biding  เอกสารประกวดราคาจ้าง E-bidding
วันที่ลงประกาศ  9 เมษายน 2563

ประจำเดือน กันยายน  2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่11  โดยวิธีประกวดรราคาอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาจ้าง E-biding  เอกสารประกวดราคาจ้าง E-bidding
วันที่ลงประกาศ  8 ตุลาคม 2562
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่11  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้าง(บก.01)   แบบแปลน  แบบปร.4  แบบปร.5  ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  30 กันยายน 2562

 

 

 

โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังโดยการเรียงหินในกล่อง Gabion บริเวณฝายห้วยเรียนถึงสะพานห้วยหละ บ้านห้วยเรียน ม.7 
ประกาศประกวดราคาจ้าง E-biding  เอกสารประกวดราคาจ้าง E-bidding
วันที่ลงประกาศ   19 มิถุนายน 2562

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต overlay หมู่ที่ ๑ บ้านสันทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อกสารประกวดราคา  ประกาศประกวดราคา
วันที่ลงประกาศ   25 ธันวาคม 2563