ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ/จัดจ้าง
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

หน้าแรก ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน  2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๙๖-๐๐๑ บ้านสันทราย-เชื่อมบ้านปันง้าว หมู่ที่ ๑ บ้านสันทราย ตำบลเวียงตาล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้าง E-biding  เอกสารประกวดราคาจ้าง E-bidding
วันที่ลงประกาศ   13 เมษายน 2563

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ ถึงพิพิธภัณฑศาสตราวุธล้านนาโบราณลำปาง วัดดอนไชย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้าง E-biding  เอกสารประกวดราคาจ้าง E-bidding
วันที่ลงประกาศ  9 เมษายน 2563

ประจำเดือน กันยายน  2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่11  โดยวิธีประกวดรราคาอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาจ้าง E-biding  เอกสารประกวดราคาจ้าง E-bidding
วันที่ลงประกาศ  8 ตุลาคม 2562
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่11  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้าง(บก.01)   แบบแปลน  แบบปร.4  แบบปร.5  ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  30 กันยายน 2562

 

ประจำเดือน พฤศจิกยน  2561
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.96-004 สายบ้านทุ่งเกวียน-เชื่อมบ้านนาเงิน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคา  เอกสารประกอบประกวดราคาจ้าง  
วันที่ลงประกาศ  21 พฤศจิกายน 2561

 
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.96-004 สายบ้านทุ่งเกวียน-เชื่อมบ้านนาเงิน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้าง(บก.01)   แบบแปลน แบบปร.5  ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  5 พฤศจิกายน 2561
 
ประจำเดือน มิถุนายน  2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังโดยการเรียงหินในกล่อง Gabion ขนาดความยาว 100 เมตร สูง 3 เมตร บริเวณลำน้ำแม่ตาล  ช่วงบ้านเลขที่ 59/1  บ้านสันทราย หมู่ที่ 1  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  20 มิถุนายน 2561

 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังโดยการเรียงหินในกล่อง Gabion ขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 156 เมตร สูง 3 เมตร บริเวณลำเหมือง นางอำพร คำมูลถึงลำเหมือง นายจำนง คะปุ๊กคำ บ้านปางปง – ปางทราย  หมู่ที่ 9  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  
วันที่ลงประกาศ  20 มิถุนายน 2561

 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่6  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  ใบสรุปปริมาณงานและราคา  ใบเสนอราคา  รายละเอียดงาน  สูตรการปรับราคาถนน
วันที่ลงประกาศ  11 มิถุนายน 2561
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณณาปณกิจสถานบ้านแม่ตาลน้อย  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  ใบสรุปปริมาณงานและราคา  ใบเสนอราคา  รายละเอียดงาน
วันที่ลงประกาศ  11 มิถุนายน 2561
 

 

ประจำเดือน มีนาคม 2561  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณบ้านเลขที่ 34/1 ถึงแยกฟาร์มหมู หมู่ที่2 บ้านเหล่า ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  ใบแจ้งปริมาณงานและราคา รายละเอียดโครงการ  รายละเอียดงาน ใบเสนอราคา
วันที่ลงประกาศ   23 มีนาคม 2561
 
ประกาศราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านเลขที่ 77/2 หมู่ที่5 บ้านหัววัง  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง    ใบแจ้งปริมาณงานและราคา รายละเอียดโครงการ  รายละเอียดงาน ใบเสนอราคา
วันที่ลงประกาศ   23 มีนาคม 2561
 

 

 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณบ้านเลขที่ 53/1 ถึงบ้านเลขที่ 48/4 หมู่ที่7 ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง รายการรายละเอียด  ใบเสนอราคา
วันที่ลงประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประกาศราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากทางเข้าณาปณกิจสถานบ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่6  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  รายละเอียด  ใบเสนอราคา
วันที่ลงประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวงาทางลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่7 บ้านห้วยเรียน  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5    ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2561
 

 

 

ประจำเดือน มกราคม 2561  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 918 ตร.ม. บริเวณศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4  แบบ-ปร.5 แบบแปลน  ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   9 มกราคม 2561
 
ประกาศราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 151 ถึงลานคอนกรีตกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านยางอ้อยใต้  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5   ราคากลาง 
วันที่ลงประกาศ   9 มกราคม 2561
 

 

 

ประจำเดือน ธันวาคม 2560  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 146 ถึงแยกประปาเก่า หมู่ที่11 บ้านยางอ้อยใต้  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5 
วันที่ลงประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 

 

 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแม่ตาลโดยการเรียงหินในกล่อง Gabion บริเวณลำห้วยแม่ตาลหลังบ้านเลขที่ 59/1  หมู่ที่7 บ้านห้วยเรียน  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5 
วันที่ลงประกาศ  28 พฤศจิกายน 2560
 

 

ประจำเดือน สิงหาคม  2560
วันที่ลงประกาศ  22 สิงหาคม  2560

 
วันที่ลงประกาศ  15 สิงหาคม  2560
 

 

 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
วันที่ลงประกาศ  24 กรกฎาคม  2560
 

 

 

ประจำเดือน มิถุนายน 2560
ประกาศประมูลโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บ้านใหม่แม่ปาง หมู่ที่ 3 
วันที่ลงประกาศ  13 มิถุนายน  2560
 

 

 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) บริเวณบ้านเลขที่ 1 ถึงถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2020 (บ้านเลขที่ 45/1) บ้านใหม่แม่ปาง หมู่ที่ 3

วันที่ลงประกาศ  23 พฤษภาคม  2560

 

 

 

ประจำเดือน มีนาคม 2560
วันที่ลงประกาศ  23  มีนาคม  2560

 
วันที่ลงประกาศ  9  มีนาคม  2560
 

 

 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

ประจำเดือน มกราคม 2560
วันที่ลงประกาศ  6  มกราคม  2560

 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) บริเวณบ้านเลขที่ 1 ถึงถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2020 (บ้านเลขที่ 45/1) บ้านใหม่แม่ปาง หมู่ที่ 3
วันที่ลงประกาศ  4  มกราคม 2560

 

 

 

ประจำเดือน กันยายน 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่ซอยบ้านเลขที่ 248 ถึงท้ายซอย (ซอยตัน) บ้านสันทราย หมู่ที่ 1

 
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง  วันที่ลงประกาศ   28 กันยายน 2559  
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานบ้านสันทราย ม.1
 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณลำเหมืองเลียบถนนปากทางเข้าบ้านเหล่า หมู่ 2
 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนตัดใหม่สายหนองฮาว บ้านยางอ้อย หมู่ที่ 4
 

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถานบ้านใหม่แม่ปาง  ม.3

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 102 ถึงพื้นที่การเกษตร บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 19/1 ถึงบ้านเลขที่ 20 บ้านเหล่า หมู่ 2

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 3 ถึงบ้านเลขที่ 143 บ้านดอน  หมู่ที่ 10

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนผ่านหน้าบ้านเลขที่ 160  บ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านเลขที่ 174 ถึงท้ายซอย (ซอยตัน)  บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางขึ้นสะพานเชื่อมระหว่างบ้านนาเงิน ตำบลแม่สันและบ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6

 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการวางท่อ PVC บ้านปางปง-ปงทราย ม.9

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 7 ถึงบ้านเลขที่ 150 บ้านดอน หมู่ที่ 10

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านเลขที่ 5/2 ถึงเลขที่ 8/3 บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 224 ถึงบ้านเลขที่ 255/1 บ้านหัววัง หมู่ที่ 5

 

โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังโดยการเรียงหินใหญ่ บริเวณหลังวัดบ้านห้วยเรียน ม.7

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 116 ถึงเลขที่ 82 บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเทลาน คสล. ภายในฌาปนสถานบ้านปางปง-ปางทราย หมู่ที่ 9

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 166 ถึงบ้านเลขที่ 166/1 บ้านหัววัง หมู่ที่ 5

 

 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 209/1  ถึงบ้านเลขที่ 293 บ้านหัววัง หมู่ที่ 5

 

​โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.ทุ่งเกวียน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ฯ

 

​โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 76 ถึงบ้านเลขที่ 59 บ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11

 
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบล้อหน้าเล็ก-ล้อหลังใหญ่ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 97 แรงม้า จำนวน 1 คัน
วันที่ลงประกาศ   16 พฤศจิกายน 2558
 
  ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) , ตารางวงเงินที่ได้รับสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง แบบบปปช.7 , เอกสารสอบราคา-เลขที่-1-59 , คุณลักษณะพื้นฐานกล้อง CCTV
วันที่ลงประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
 

 

 
ประจำเดือน สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล จำนวน 4 โครงการ  1.โครงการที่27/2558  ราคากลาง ,  2.โครงการที่28/2558 ราคากลาง , 3.โครงการที่29/2558 ราคากลาง , 4.โครงการที่30/2558 ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  19 สิงหาคม  2558
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล จำนวน 4 โครงการ  1.โครงการที่23/2558  ราคากลาง ,  2.โครงการที่24/2558 ราคากลาง , 3.โครงการที่25/2558 ราคากลาง , 4.โครงการที่26/2558 ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  13 สิงหาคม  2558
 
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล จำนวน 4 โครงการ  1.โครงการที่19/2558  ราคากลาง ,  2.โครงการที่20/2558 ราคากลาง , 3.โครงการที่21/2558 ราคากลาง , 4.โครงการที่22/2558 ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   4 สิงหาคม  2558
 

 

 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล โครงการสอบราคาซ์้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง  เอกสารแนบ คุณลักษณะเครื่องออกกำลังกาย
วันที่ลงประกาศ   25 พฤษภาคม  2558
 
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล จำนวน 4 โครงการ  1.โครงการที่12/2558 2.โครงการที่13/2558 3.โครงการที่14/2558 4.โครงการที่15/2558
วันที่ลงประกาศ   11 พฤษภาคม  2558
 

 

ประจำเดือน เมษายน 2558
ผลการสอบจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.เวียงตาล  ศ.พ.ด.บ้านสันทราย ศ.พ.ด.บ้าน ยางอ้อย ศ.พ.ด.บ้านทุ่งเกวียน ศ.พ.ด.แม่ตาลน้อย
วันที่ลงประกาศ   27  เมษายน  2558
 
ประกาศสอบจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.เวียงตาล
วันที่ลงประกาศ   8  เมษายน  2558
 
ประกาศสอบราคาโครงการสอบราคาซื้อชุดเครื่องแบบอาสาสมัตรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ครบชุด
วันที่ลงประกาศ   7 เมษายน   2558
รายละเอียดแนบท้าย
 
 
ประจำเดือน มีนาคม 2558
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล จำนวน 4 โครงการ
วันที่ลงประกาศ   23  มีนาคม  2558
บัญชีกำหนดราคากลางโครงการ1    บัญชีกำหนดราคากลางโครงการ2 
บัญชีกำหนดราคากลางโครงการ3    บัญชีกำหนดราคากลางโครงการ4 
 
ประจำเดือน มกราคม 2558
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านใหม่แม่ปาง
วันที่ลงประกาศ   9  มกราคม  2558
เอกสารสอบราคาจ้าง บัญชีกำหนดราคากลาง
 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านใหม่แม่ปาง
วันที่ลงประกาศ   9  มกราคม  2558
เอกสารสอบราคาจ้าง บัญชีกำหนดราคากลาง
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 
วันที่ลงประกาศ   7  มกราคม  2558
เอกสารสอบราคาจ้าง บัญชีกำหนดราคากลาง 
 
 

 

ประจำเดือน ธันวาคม  2557

 
วันที่ลงประกาศ  8 ธันวาคม  2557 
บัญชีกำหนดราคากลาง 
 
วันที่ลงประกาศ   8 ธันวาคม  2557 
บัญชีกำหนดราคากลาง 
 
วันที่ลงประกาศ  8 ธันวาคม  2557 
บัญชีกำหนดราคากลาง 
 
วันที่ลงประกาศ    8 ธันวาคม  2557 
บัญชีกำหนดราคากลาง 
 
วันที่ลงประกาศ  8 ธันวาคม  2557 
บัญชีกำหนดราคากลาง 
 

 

ประจำเดือน ตุลาคม  2557
วันที่ลงประกาศ   20 ตุลาคม  2557 

 
วันที่ลงประกาศ  20 ตุลาคม  2557 
บัญชีกำหนดราคากลาง  เอกสารที่ 1 เอกสารที่2 
 
วันที่ลงประกาศ   20 ตุลาคม  2557 
บัญชีกำหนดราคากลาง เอกสารที่1  
 
วันที่ลงประกาศ   20 ตุลาคม  2557
บัญชีกำหนดราคากลาง เอกสารที่1
 
วันที่ลงประกาศ   20 ตุลาคม  2557
บัญชีกำหนดราคากลาง เอกสารที่1
 
วันที่ลงประกาศ   20 ตุลาคม  2557
บัญชีกำหนดราคากลาง เอกสารที่1
 
วันที่ลงประกาศ   7 ตุลาคม  2557
 

 

ประจำเดือน กันยายน  2557
วันที่ลงประกาศ  8 กันยายน  2557

 
ราคากลาง  โครงการ1-7
วันที่ลงประกาศ  1 กันยายน  2557
 
ประจำเดือน สิงหาคม  2557
ราคากลาง  โครงการ1  โครงการ2  โครงการ3  โครงการ4 
วันที่ลงประกาศ  18 สิงหาคม 2557
*หมายเหตุเปิดราคากลางด้วยโปรแกรม winrar กดที่ link--> download
 

 

ประจำเดือน กรกฎาคม  2557
วันที่ลงประกาศ  18 กรกฎาคม 2557
 
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านสันทรายตั้งแต่บ้านเลขที่ 214 ถึงบ้านเลขที่ 133/3 
วันที่ลงประกาศ  16 กรกฎาคม 2557
 
ประกาศผลสอบราคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล 
วันที่ลงประกาศ  9 กรกฎาคม 2557
 

 

ประจำเดือน มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 6 โครงการ
วันที่ลงประกาศ  20 มิถุนายน 2557
 
ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
วันที่ลงประกาศ  16 พฤษภาคม 2557
 

 

ประจำเดือน เมษายน  2557
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ปีงบประมาณ 2557
วันที่ลงประกาศ  8 เมษายน 2557
 

 

ประจำเดือน มีนาคม  2557
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
วันที่ลงประกาศ 25 มีนาคม  2557
 
ประกาศเพิ่มเติมสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
วันที่ลงประกาศ 21 มีนาคม  2557
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
วันที่ลงประกาศ 20 มีนาคม  2557
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 4 โครงการ
วันที่ลงประกาศ 5 มีนาคม  2557
 
 
 
ผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556  
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556  
 
 
ประจำเดือน ตุลาคม  2556
ประกาศผลสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ปีงบประมาณ 2557
วันที่ลงประกาศ  24 ตุลาคม 2556
 
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ปีงบประมาณ 2557
วันที่ลงประกาศ  8 ตุลาคม 2556
 
ประจำเดือน กันยายน  2556
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 10 โครงการ
วันที่ลงประกาศ  18 กันยายน 2556
 
ประกาศผลสอบราคาเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
วันที่ลงประกาศ  9 กันยายน 2556
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 10 โครงการ
วันที่ลงประกาศ 9 กันยายน 2556
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 11 จำนวน 5 รายการ
วันที่ลงประกาศ 9 กันยายน 2556
 
ประจำเดือน สิงหาคม  2556
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 9 โครงการ
วันที่ลงประกาศ  30 สิงหาคม  2556
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 11 โครงการ
วันที่ลงประกาศ 30 สิงหาคม  2556
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
วันที่ลงประกาศ  23 สิงหาคม  2556
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 9 โครงการ วันที่ลงประกาศ  14 สิงหาคม  2556  
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 9 โครงการวันที่ลงประกาศ  6 สิงหาคม  2556  
ประจำเดือน กรกฏาคม  2556  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 9 โครงการ
วันที่ลงประกาศ  31 กรกฏาคม  2556
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจำนวน 9 โครงการ
ราคากลางโครงการก่อสร้างและประมาณการ
วันที่ลงประกาศ  17 กรกฏาคม  2556
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล (โครงกาารติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุพร้อมอุปกรณ์ วันที่ลงประกาศ  8 กรกฏาคม  2556  

 

 

ประจำเดือน มิถุนายน 2556  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
 วันที่ลงประกาศ  13 มิถุนายน  2556
 
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น ฯ 
เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา วันที่ลงประกาศ  11 มิถุนายน  2556
 
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างของ อบต.เวียงตาล 
วันที่ลงประกาศ  7 มิถุนายน  2556
 
ประกาศสอบราคาจ้างของ อบต.เวียงตาล จำนวน 6 โครงการ
วันที่ลงประกาศ  4 มิถุนายน  2556
 

 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2556  
ประกาศสอบราคาจ้างของ อบต.เวียงตาล จำนวน 7 โครงการ 
วันที่ลงประกาศ  10 พฤษภาคม  2556
 
ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ (ครั้งที่ 2)  
วันที่ลงประกาศ  1 พฤษภาคม  2556
 

ประจำเดือน เมษายน 2556  
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล(ครั้งที่ 2) 
วันที่ลงประกาศ  11 เมษายน  2556
 

  

ประจำเดือน มีนาคม 2556  
ประกาศยกเลิกการสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ 
วันที่ลงประกาศ  29  มีนาคม  2556
 
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
วันที่ลงประกาศ  28  มีนาคม  2556
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
วันที่ลงประกาศ  13  มีนาคม  2556
 

 

ประจำเดือน เมษายน 2556  
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล(ครั้งที่ 2) 
วันที่ลงประกาศ  11 เมษายน  2556
 

  

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556  
ประะกาศผลสอบราคาจ้างเหมาพาหนะดูงาน 
วันที่ลงประกาศ  12  กุมภาพันธ์  2556
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะดูงาน
วันที่ลงประกาศ  31  มกราคม 2556
 

  

 

 
 
ประจำเดือน มกราคม 2560
วันที่ลงประกาศ  6  มกราคม  2560

 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) บริเวณบ้านเลขที่ 1 ถึงถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2020 (บ้านเลขที่ 45/1) บ้านใหม่แม่ปาง หมู่ที่ 3
วันที่ลงประกาศ  4  มกราคม 2560

 

 

 
ประจำเดือน ธันวาคม 2560  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 146 ถึงแยกประปาเก่า หมู่ที่11 บ้านยางอ้อยใต้  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5 
วันที่ลงประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 

 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณบ้านเลขที่ 53/1 ถึงบ้านเลขที่ 48/4 หมู่ที่๗ ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประกาศราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากทางเข้าณาปณกิจสถานบ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่6  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5 
วันที่ลงประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2561
 

 

ประจำเดือน มิถุนายน  2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังโดยการเรียงหินในกล่อง Gabion ขนาดความยาว 100 เมตร สูง 3 เมตร บริเวณลำน้ำแม่ตาล  ช่วงบ้านเลขที่ 59/1  บ้านสันทราย หมู่ที่ 1  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง
วันที่ลงประกาศ  20 มิถุนายน 2561

 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังโดยการเรียงหินในกล่อง Gabion ขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 156 เมตร สูง 3 เมตร บริเวณลำเหมือง นางอำพร คำมูลถึงลำเหมือง นายจำนง คะปุ๊กคำ บ้านปางปง – ปางทราย  หมู่ที่ 9  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  
วันที่ลงประกาศ  20 มิถุนายน 2561

 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่6  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  ใบสรุปปริมาณงานและราคา  ใบเสนอราคา  รายละเอียดงาน  สูตรการปรับราคาถนน
วันที่ลงประกาศ  11 มิถุนายน 2561
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณณาปณกิจสถานบ้านแม่ตาลน้อย  ขอบเขตงาน TOR  แบบ-ปปช.7  แบบ-ปร.4-5  แบบแปลน  ราคากลาง  ใบสรุปปริมาณงานและราคา  ใบเสนอราคา  รายละเอียดงาน
วันที่ลงประกาศ  11 มิถุนายน 2561