ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort eskisehir escort eskisehir escort

คู่มือการปฏิบัติงาน
Get Adobe Flash player

search

งานร้องเรียนร้องทุกข์

ผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลวัดตำบลเวียงตาล

 

ค่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
คู่มือทะเบียนประวัติการปฏิบัติงาน  
คู่มือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ2544ข้อ5เล่ม1  
คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ2544ข้อ6เล่ม2  
คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ2544ข้อ6เล่ม3  
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต  
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒  
ความรู้เกี่ยวกับการการดำเนินงานรัฐพิธี งานพิธีรัฐ และงานพิธีต่าง.  

คู่เอกสารนำเสนอรางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 

 
ยาวชนกู้ชีพ  
   
ารจัดทำแผนป้องกันการทุจริต  
   

 

การขออนุญาตในการก่อสร้าง  
 

 
กฎหมายที่ควรรู้เมื่อทำการก่อสร้างบ้านหรือดัดแปลงบ้าน  
   
พื้นที่ว่างรอบที่พักอาศัย  
   
พื้นที่ว่างรอบอาคาร ตึกแถว ห้องแถว  
   
ระยะร่น  
   
การก่อสร้างใกล้แหล่งน้ำต้องมีระยะร่น  
   
ผนังทึบหรือช่องเปิดต้องมีระยะห่างจากที่ดิน